Henkilöstöresurssien priorisoinnit

Osaamisen kehittäminen ja tiimityöskentely

Osaamisen kehittäminen, asiakaslähtöisyyden ja sitoutumisen rohkaiseminen, tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä liiketoiminnan kasvun ja kehityksen edellyttämien resurssien tarjoaminen varmistaa Nexansin kansainvälisen laajenemisen jatkossakin. Tämän lisäksi Nexans kouluttaa henkilöstöään ja auttaa heitä löytämään omat vahvuutensa.

Henkilöstötarpeiden ennakointi

Hallitakseen kasvua ja varautuakseen tulevaisuuteen Nexans tukee henkilöstöä auttamalla heitä kehittämään osaamistaan konsernin tarpeiden mukaan ja rohkaisemalla johtoasemassa olevien henkilöiden liikkuvuutta. Nexansin henkilöstöosasto asettaa yhteiset periaatteet ja menettelytavat ja koordinoi tiettyjä asioita, kuten johtajien urakehitystä, palkitsemispolitiikkaa, työturvallisuutta, työntekijöiden tietotekniikkajärjestelmien käyttöä ja työpanoksen kehityskeskusteluja.

Konserni hoitaa myös tulevaisuuden osaamistarpeita ja työuria entistä tehokkaammin. Se on asettanut konsernitason uranhallintatoimikunnan ja rohkaisee maakohtaisia tytäryrityksiä asettamaan vastaavia toimikuntia.

Lahjakkuuksien houkutteleminen ja liikkuvuuden rohkaiseminen

Rekrytointi kuuluu konsernin kasvualueisiin. Nexans antaa etusijan nuorille tutkintonsa suorittaneille ihmisille, jotka pystyvät työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Se on myös vahvistanut keskeistä markkinointi- ja taloushenkilöstöä ja tulevien johtajien joukkoa panostamalla paikalliseen rekrytointiin.

Nexans on edelleen lisäämässä läsnäoloa ja rekrytointiponnistuksia suurissa teknillisissä koulutuslaitoksissa. Konserni tarjoaa myös sisäisiä ylenemismahdollisuuksia ja suosii työntekijöiden liikkuvuutta.

 

Koulutuksen edistäminen ja tietotaidon siirron helpottaminen

Koulutus mahdollistaa jokaiselle työntekijälle oman työsuorituksensa parantamisen ja tarvittavien taitojen hankkimisen, jotta konsernin strategia menestyisi.  Konserni rohkaisee jakamaan parhaita käytäntöjä toisille ja yhdistää henkilöstöä yhteisillä arvoilla, tavoitteilla ja menetelmillä.

Nexans on laatinut johtajakoulutusohjelman Aasian alueen esimiehille ja teknikoille, ja on jatkanut erilaisten koulutusohjelmien esittelemistä miehille ja naisille maailmanlaajuisesti.

Lopuksi Nexans on päättänyt avata Nexans-yliopiston, jonka tarkoituksena on edistää Nexansin menettelytapoja kansainvälisesti kaikilla johtamisen pääalueilla.

Työterveys ja -turvallisuus painottuu ennaltaehkäisyyn

Nexans on sitoutunut suojelemaan työntekijöidensä työturvallisuutta noudattamalla prosesseja, joilla varmistetaan kullakin asennuspaikalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien turvallisuus. Konserni on toteuttanut vaativia toimintaohjelmia. Näiden ohjelmien käynnistykseen liittyvän mittavan tiedotuskampanjan tarkoituksena oli lisätä työntekijöiden turvallisuustietoisuutta kaikissa toimissaan, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Onnettomuuksien lukumäärä Norjan Nexansilla on jo pudonnut ja jatkuu samaan malliin. 

Avoin työmarkkinakeskustelu

Konserni pitää yllä avointa keskustelua ammattiliittojen edustajien kanssa Newcon eli Nexansin European Work Councilin kautta, johon kuuluu 13 maata. Newco kokoontuu kahdesti vuodessa. Keskustelut keskittyvät etupäässä konsernin tuotannon kehittämisohjelman vauhdittamiseen ja sen työntekijöihin kohdistuviin vaikutuksiin, sekä konsernin strategiasuunnitelmaan.

Jos Nexansin on järjesteltävä toimintojaan uudelleen, se auttaa työntekijöitä löytämään uutta työtä joko yhtiön sisältä tai ulkopuolelta tarjoamalla koulutusta ja henkilökohtaista tukea tarvittaessa.

Houkutteleva palkitsemisjärjestelmä

Henkilöstön sitouttaminen edellyttää houkuttelevaa, yhtenäistä palkitsemispolitiikkaa, jonka Nexans on pannut toimeen läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden hengessä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet.

Johtajien palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä palkasta ja muuttuvasta bonuksesta, joka on sidottu vuoden alussa määriteltyihin tavoitteisiin. Osa näistä tavoitteista liittyy konsernin taloudelliseen tulokseen. Myös myyntihenkilöstöön sovelletaan voitonjako-ohjelmaa ja oman yksikön tulokseen sidottua bonusta.

Melkein kaikki Nexansin ranskalaiset tytäryhtiöt ovat laatineet työntekijöiden voitonjakosuunnitelmia, ja monissa Nexansin kansainvälisissä tytäryhtiöissä on vastaavia ohjelmia maakohtaisten säädösten mukaisesti. Lopuksi Nexans on tarjonnut osakeoptioita tietyille johtokuntaan kuulumattomille johtajille. Nexans on esitellyt myös maailmanlaajuisen työntekijöiden osakeomistussuunnitelman.

  

 

  

 

 

Lisää avainlukuja